ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ФЪРСТ БЪЛГЕРИАН МОРГИДЖ БРОКЪР” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фърст Бългериан Моргидж Брокър ЕООД, за краткост ФБМБ (FBMB), регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 205964442 и адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, e дружество, което предоставя пълен пакет от услуги, свързани с търсенето и предлагането на недвижими имоти и осъществяването на сделки с имоти на територията на Република България.

1.2. За контакти:

офис: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 89, ет.3, ап. 7

тел.: 0888888034

е-mail: office@mortgagebroker.bg

уеб сайт: https://mortgagebroker.bg/

1.3. Настоящите Общи условия се прилагат винаги, когато между ФБМБ и физическо и/или юридическо лице (наричано „Клиент” или „Възложител”) се осъществява контакт с цел предоставяне на информация, договарят се условия и/или съществува Договор за посредничество (или друг вид писмено съглашение) между ФБМБ и Клиент, по повод осъществяване на сделка, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (с цел покупко-продажба и/или наемни отношения) на територията на България.

1.4. Настоящият документ урежда всички правоотношения, възникнали между ФБМБ и Клиент/Възложител на Агенцията, във връзка с и/или по повод осъществяваната от ФБМБ посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти. При подписване на възлагателно писмо, договор за посредичество и/или друго писмено съглашение между ФБМБ и Клиент/Възложител, се счита че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения с ФБМБ.

1.5. Тези Общи условия уреждат всички отношения, които не са изрично договорени между ФБМБ и Клиент/Възложител в писмен вид, във връзка с посредническата дейност, осъществявана от ФБМБ.

II. ДЕФИНИЦИИ

2. Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в този раздел думи и изрази имат следното значение, с което значение същите се използват и в Договорите за посредничество, възлагателните писма, споразуменията и документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро, както и всякакви други съглашения и документи, подписани от Клиенти/ Възложители на ФБМБ във връзка с осъществяване на посредническата дейност, а именно:

2.1 „Сделка” е предварителен и/или окончателен Договор за покупко-продажба/Договор за наем на недвижим имот, сключен между две страни с посредничеството на ФБМБ, в случаите, когато едната или и двете страни са Клиенти/Възложители на ФБМБ. Сделка по смисъла на тези ОУ е и всяка сделка с вещноправен ефект върху имота (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, учредяване право на ползване или продажба на предприятие, в което имотът е актив), която се е осъществила чрез посредничеството на ФБМБ. По сключения договор трябва да има постъпило плащане на част или на цялата продажна цена, или наемната цена на имота.

2.2. „Имот” е всеки недвижим имот, описан във възлагателно писмо, договор за посредничество, протокол за оглед, споразумение или друг документ, подписан чрез посредничеството на ФБМБ, както и всеки обект, за който Клиентът/Възложителят е получил информация от ФБМБ и/или за който имот Клиентът/Възложителят е осъществил контакт с ФБМБ по повод сключен договор за посредничество с Агенцията.

2.3 „Клиент” или „Възложител” на ФБМБ е ФЛ или ЮЛ, което е получило информация от ФБМБ, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от ФБМБ посредническа дейност и/или е обвързано по възлагателно писмо и/или договор за посредничество с ФБМБ. Клиент/Възложител на ФБМБ е и всяко ФЛ или ЮЛ, посочено в протокол за оглед или свързано с него лице, което е присъствало на оглед на имот, организиран от ФБМБ и/или е получило информация от ФБМБ по повод осъществяванта от агенцията дейност. Клиентът/Възложителят и ФБМБ могат да сключат договор за посредничество в писмена форма. Клиент/Възложител може да бъде и клиент на друг посредник, с когото ФБМБ има търговски отношения.

2.4. Търсена цена на имот е сумата, посочена като продажна/наемна цена от Клиента/Възложителя на хартиен или електронен носител, адресиран до ФБМБ, във връзка с осъществяване на посредническата дейност.

2.5.   „Продажна цена на имот” е сумата, посочена в предварителния договор за покупко-продажба или в друго съглашение между страните по сделката. Ако такива не са подписани, за продажна цена се счита сумата, посочена в окончателния договор за покупко-продажба на имота. При несъответствие между продажната цена, посочена в нотариалния акт за покупко-продажба и действително уговорената между страните по сделката цена, договорената продажна цена, по смисъла на тази точка, е действително заплатената сума по сделката.

2.6. „Наемна цена на имот” е месечната наемна цена, съгласно подписания Договор за наем, а ако в същия договор сумата е определена на друга база, наемната цена е сумата, съответстваща на средния месечен наем на имота, съгласно определения с договора за наем срок.

2.7. „Договор за посредничество” е договор, сключен между ФБМБ и Клиент/Възложител, по силата на който последният възлага на ФБМБ да посредничи при осъществяване на сделка (покупко-продажба или договор за наем) с недвижим имот, срещу заплащане на определено възнаграждение.

2.8. „Оглед” е организирана от ФБМБ, по искане на Клиент/Възложител, среща на територията на имот, за който имот Клиентът/Възложителят предварително е получил информация от ФБМБ. Срещата се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота по повод намерения на Клиента/Възложителя за осъществяване на сделка с недвижимия имот.

2.9. „Протокол за оглед” е частен документ, съставен от ФБМБ и подписан от конкретен Клиент/Възложител и представител на ФБМБ, удостоверяващ:

– дата и час на провеждане на оглед на конкретен недвижим имот;

– че ФБМБ е организирало огледа на конкретния имот за конкретния Клиент/Възложител;

– че подписалият протокола Клиент/Възложител е посетил индивидуализирания в документа имот чрез посредничеството на ФБМБ.

При липса на други, подписани за имота документи, протоколът за оглед е доказателство, че между ФБМБ и Клиента/Възложителя е възникнало правоотношение по повод предоставяне на посреднически услуги от ФБМБ, за което са приложими настоящите Общи условия. Протоколът за оглед има значението, посочено в раздел V от тези Общи условия.

2.10. „Възнаграждение” е договореното, при условията на Договор за посредничество или друго писмено съглашение между Клиент/Възложител и ФБМБ, възнаграждение, което Клиентът/Възложителят дължи на ФБМБ за предоставените услуги.

2.11. (изм. 21.09.2020г.) „Обичайно посредническо възнаграждение” на ФБМБ е възнаграждението за посреднически услуги. Ако не е изрично договорен друг размер между ФБМБ и Клиента/Възложителя, обичайното посредническо възнаграждение, дължимо от Клиента/Възложителя, е в размер на:

– 2.5 % (два процента и половина) от продажната цена на имота с ДДС при покупко-продажба в случаите, когато между страните има сключен ексклузивен договор за посредничество и/или паралелно с посредническите услуги на ФБМБ, Клиентите/Възложителите ползват и безплатните услуги на кредитните консултанти от Creditchoice Ltd., но не по-малко от 1000 (хиляда) лева с ДДС;

– 3% (три процента) от продажната цена на имота с ДДС при покупко-продажба, но не по-малко от 1000 (хиляда) лева с ДДС;

– 50% (петдесет процента) от месечната наемна цена на имота с ДДС, при сделки с наеми на жилищни имоти, но не по-малко от 300 (триста) лева с ДДС, когато между страните има сключен ексклузивен договор за посредничество;

– 100% (сто процента) от месечната наемна цена на имота с ДДС, при сделки с наеми на жилищни имоти, когато между страните няма сключен ексклузивен договор за посредничество, но не по-малко от 300 (триста) лева с ДДС;

– един средно месечен наем с вкл. ДДС при сделки с наеми на търговски и офис площи, но не по-малко от 600 (шестотин) лева с вкл. ДДС.

В случай че ФБМБ представлява и двете страни по сделката, посредническото възнаграждение е дължимо в горепосочените размери от всяка от страните по сделката поотделно.

2.12. „Минимални разноски” за ФБМБ са разноски в размер на 30% (тридесет процента) с вкл. ДДС от стойността на договореното с Клиента/Възложителя по Договора за посредничество (или друго съглашение) възнаграждение, или съответно – от Обичайното посредническо възнаграждение.

III. ЕКСКЛУЗИВИТЕТ

3.1. При Клиентите/Възложителите, които предлагат имот:

Когато в договорните отношения между ФБМБ и Клиент/Възложител фигурира изрична клауза за изключителни посреднически права по отношение на конкретен недвижим имот, Клиентът/Възложителят се задължава в срока на действие на клаузата за ексклузивитет да не предлага по никакъв начин, без участието на ФБМБ, същия имот за продажба и/или под наем:

 • самостоятелно,

 • чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон,

 • чрез трети лица – пълномощници (включително чрез други брокерски агенции и посредници),

 • чрез преговори, споразумения и/или други договорни отношения с изброените лица,

 • чрез провеждане на огледи на имота без участието на представител на ФБМБ,

 • чрез подписване на споразумения, предварителни и/или окончателни договори с предмет прехвърлянето или отдаването под наем на същия имот.

В случай че Клиентът/Възложителят наруши гореизброените условия в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, се счита че сделката е сключена с посредничеството на ФБМБ, което поражда всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици, вкл. правото на ФБМБ да получи съответното възнаграждение за посредничество.

3.2. При Клиентите/Възложителите, които търсят имот:

Когато в договорните отношения между ФБМБ и Клиент/Възложител фигурира изрична клауза за изключителни посреднически права по отношение на търсенето и откриването на конкретен недвижим имот, Клиентът/Възложителят се задължава в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, без участието на ФБМБ:

 • да не търси имот за покупко-продажба или наем,

 • да не провежда огледи за закупуване или наемане на имот самостоятелно, чрез свързано с него лице (по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон), чрез трето лице, пълномощник или чрез друг посредник или брокерска агенция,

 • да не сключва в същия срок предварителни и/или окончателни договори за покупко-продажба или наем.

4. В случай че Клиентът/Възложителят наруши гореизброените условия в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, се счита че имотът е закупен/нает с посредничеството на ФБМБ, което поражда всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици, вкл. правото на ФБМБ да получи съответното възнаграждение за посредничество.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

5. С акта на подписването на Договор за посредничество с ФБМБ, с предмет продажба на имот, Клиентът/Възложителят декларира, че:

 • е легитимен собственик/съсобственик на имота и/или е надлежно упълномощен да извършва действия свързани с продажбата на имота;

 • ако имотът е в режим на съсобственост – че действа със съгласието на останалите съсобственици;

 • разполага с необходимите документи за собственост, както и с необходимите документи за сделката;

 • върху имота или върху части от него няма учредени обезпечения и/или други тежести и ограничения в полза на трети лица, в това число, но не само: ипотеки, възбрани, право на ползване или други права на трети лица;

 • няма обективни причини, които да представляват пречка за продажбата на имота;

 • по отношение на имота, или части от него, не съществува право на държавен или общински орган да извърши отчуждаване, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или друга отчуждителна процедура или конфискация;

 • не е нарушено или отнето владението на собственика върху имота или на части от него;

 • собственикът на имота не е страна по договори, свързани с ползване на имота или части от него, от които могат да произтекат финансови задължения във връзка с промяната на собствеността върху имота;

 • няма образувани съдебни, обезпечителни или изпълнителни дела с предмет правата върху имота и на Клиента/Възложителя не са известни факти или обстоятелства, които могат да доведат до започването на такива производства срещу него;

 • няма претенции на трети лица (независимо от формата и съдържанието им) относно имота по съдебен или извънсъдебен ред;

 • върху имота няма наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

 • не е нарушено или отнето владението на Клиента/Възложителя върху имота и трети лица нямат владение или държане върху имота;

 • имотът е законно построен и за него са налице всички документи, установяващи неговата законност, в това число разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти;

 • всички преустройства, реконструкции и основни ремонти (доколкото такива са извършвани) са извършени въз основа на надлежно издадени и влезли в сила разрешения и одобрени проекти, и същите са въведени в експлоатация/за същите е разрешено ползването по надлежния ред и за това са налице валидни документи, влезли в сила;

 • към настоящия момент не е налице предписание или друг акт, издаден от компетентен орган относно състоянието на имота, които да не са изпълнени;

 • ако Клиентът/Възложителят е юридическо лице: законният му представител или надлежният му пълномощник декларира, че собственикът на имота е дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Република България, за което няма образувано производство по несъстоятелност или предприети действия за прекратяване и ликвидация; не е в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост; както и че имотът и търговското му предприятие не са предмет на особен залог.

6. С акта на подписването на Договор за посредничество с ФБМБ, с предмет отдаване под наем на имот, Клиентът/Възложителят декларира, че:

 • е легитимен собственик/съсобственик на имота и/или е надлежно упълномощен да извършва действия по отдаване на имота под наем;

 • ако имотът е в режим на съсобственост – че действа със съгласието на останалите съсобственици;

 • че не са налице пречки за предоставяне на имота под наем;

 • не е отнет достъпът до имота;

 • трети лица нямат права и претенции по отношение на имота, които биха попречили или ограничили свободния достъп до него, ползването на имота и упражняването на правата по договора за наем.

 7. В случаите, когато Клиентите/Възложителите по сключен Договор за посредничество са повече от един, се счита че помежду им е налице солидарна отговорност по отношение на поетите в договора задължения.

8. Договорът за посредничество, анексите към него, както и всички останали писмени съглашения между Клиентите/Възложителите и ФБМБ могат да бъдат сключени и от разстояние, по електронна поща, с куриерска или пощенска пратка, или факс. При сключване на договор за посредничество се счита, че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения с ФБМБ, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от ФБМБ посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

9. ФБМБ има право да откаже сключването на Договор за посредничество или да прекрати същия с едностранно писмено уведомление до Клиента/Възложителя, в следните случаи:

 • ако поставените от Клиента/Възложителя изисквания и/или условия противоречат на настоящите Общи условия;

 • ако поставените от Клиента/Възложителя изисквания и/или условия, включително исканата от Клиента/Възложителя продажна/наемна цена, не са съобразени с пазарните условия и/или противоречат на добрите нрави;

 • ако Клиентът/Възложителят нарушава задълженията си по договора за посредничество и/или тези Общи условия;

 • при неуважително и/или недобросъвестно/некоректно отношение към служители и /или други Клиенти/Възложители на ФБМБ от страна на Клиента/Възложителя.

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

10. ФБМБ организира и провежда огледи на недвижими имоти с Клиенти/Възложители при наличие на валидно възникнало помежду им правоотношение за посреднически услуги по смисъла на настоящите Общи условия. За провеждането на организираните от ФБМБ огледи на недвижими имоти се съставя Протокол за оглед. Протоколът за оглед е неразделна част от Договора за посредничество и удостоверява следните фактически отношения и обстоятелства:

 • че имотът, предмет на огледа, е предложен и показан на Клиента/Възложителя от ФБМБ, като дружеството му е предоставило информация и посреднически услуги по отношение на индивидуализирания имот.

 • че потенциалния/те купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед в имота на Клиента/Възложителя, е/са предоставен/и от ФБМБ, в качеството му/им на клиент/и на ФБМБ.

11. Протоколът за оглед се съставя в съответния брой еднообразни екземпляри, като един от тях задължително остава за ФБМБ.

12. В случаите, когато Клиентът/Възложителят не присъства лично на огледа, а упълномощи устно и/или писмено трето лице, което да го представлява по време на огледа, се счита, че пълномощникът на Клиента/Възложителя е задължен да подпише Протокола за оглед, а Клиентът/Възложителят приема извършените действия от неговия пълномощник като свои, като така подписаният Протокол за оглед обвързва представлявания Клиент/Възложител по начините, посочени в тези Общи условия, в т.ч. има обвързващо действие със значението по т.10 от този раздел.

13. Действието и значението на Протокола за оглед, посочени в тези Общи условия, не се променят, ако обозначението, описанието и/или адреса на имота, предмет на огледа, се различават от посочените в документа за собственост такива, поради промяна на административния адрес, и/или непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост от страна на Клиента/Възложителя и/или поради умишлено въвеждане в заблуждение на Служителя на ФБМБ от Клиента/Възложителя относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

14. В качеството си на посредник по сделки с недвижими имоти ФБМБ задължително участва при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имот, договор за наем на имот, споразумения за предоставяне на капаро/задатък и всякакви други съглашения между Клиентите/Възложителите, касаещи сделка с имот, по отношение на който ФБМБ е предоставило посреднически услуги на страните.

15. Предварителният договор или договорът за наем се съставят в съответния брой еднообразни екземпляри с копие за ФБМБ.

16. ФБМБ поема задължението да съдейства на страните по сделката за намирането на взаимоизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия. ФБМБ не гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и не носи отговорност за неизпълнението им.

VII. ПОСРЕДНИЧЕСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

17. Клиентът/Възложителят дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента/Възложителя и ФБМБ. В случаите, когато такова не е изрично уговорено между страните, същото се определя от настоящите Общи условия.

18. Отказът на Клиента/Възложителя от гарантираните с договора посреднически услуги, осигурени от ФБМБ, не е повод за намаляване, недължимост или незаплащане на възнаграждението, посочено в договора.

19. Клиентът/Възложителят дължи възнаграждение на ФБМБ в случаите, когато:

 • Клиентът/Възложителят или свързано с него лице (по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон), самостоятелно или чрез трети лица (пълномощници и посредници) сключи сделка за имот, за който е получил информация от ФБМБ, във връзка със сключен договор за посредничество или друг вид писмено съглашение с Агенцията;

 • Клиентът/Възложителят измени договорената продажна/наемна цена на имота, вследствие на което се осуети сделката с имота;

 • Клиентът/Възложителят се откаже от сделка с имот с потенциален купувач/наемател, представен от ФБМБ или сделката не се осъществи по причини, за които е отговорен само Клиентът/Възложителят, вкл. при невярно декларирани данни във връзка с т.5 и т.6 от настоящите Общи условия;

 • след прекратяване на договор за посредничество, Клиентът/Възложителят сключи сделка с клиент и/или за имот, предоставен му от ФБМБ;

 • в случите на нарушение на клаузите за ексклузивитет, посочени по-горе в Раздел V от тези Общи условия, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничеството на ФБМБ;

 • Клиентът/Възложителят, с който ФБМБ има сключен договор за посредничество или друг вид писмено съглашение, сключи сделка за конкретен имот със свързано с клиент на ФБМБ лице (по смисъла на §1, ал.1 от Търговския закон); с лице, с което Клиентът/Възложителят е в близки отношения; с лице, на което Клиентът/Възложителят е кредитор или длъжник; с лице, присъствало като негов придружител при провеждането на огледите на имота или с лице, изискало от ФБМБ и получило от името на Клиента/Възложителя информация за имот по повод осъществяването на посредническа сделка.

 • след прекратяване на Договор за посредничество, Клиентът/Възложителят сключи сделка с имот, който е бил предмет на подписан от него Протокол за оглед.

20. Клиентът/Възложителят дължи на ФБМБ допълнително възнаграждение, ако му възложи действия, които са извън първоначално договорените такива.

21. Винаги, когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество между страните или с друго писмено съглашение, подписано от Клиента/Възложителя, за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на ФБМБ, посочено в т.2.11 от настоящите Общи условия.

22. Винаги, когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество между страните или с друго писмено съглашение, подписано от Клиента/Възложителя, се приема че падежът на възнаграждението е, както следва:

 • по сделки за покупко-продажба на имоти – на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако не е сключен такъв договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, преди вписването на същия в Имотния регистър на Агенция по вписванията;

 • по договори за наем на имоти – на датата на сключване на Договора за наем.

23. ФБМБ има право да договаря различни от обичайните посреднически възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения, в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, когато това е изрично договорено с Клиента/Възложителя.

24. Клиенти/Възложители, които търсят и откриват самостоятелно имоти през сайта https://kupiotstroitel.bg/ и нямат сключен Договор за посредничество или друго писмено съглашение с ФБМБ, не дължат възнаграждение за посредничество на Агенцията за недвижими имоти при сключване на сделка със строител/инвеститор, позициониран на посочения сайт.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

25. Ако Клиент/Възложител по сключен договор за посредничество с ФБМБ неправомерно не изпълни свое задължение или поет ангажимент за сделка, или се откаже от сделка, включително от предварителен договор и/или от договор за посредничество, в зависимост от степента на изпълнение на задължения си, ФБМБ има право да иска, по своя преценка: или минималните разноски посочени в т.2.12. или обичайното възнаграждение за свършената работа по т.2.11.

26. Ако Клиент/Възложител по сключен договор за посредничество с ФБМБ, с включена клауза за ексклузивитет, не изпълни и/или наруши задълженията си по тази клауза, той дължи на ФБМБ неустойка в размер на Обичайното посредническо възнаграждение по т.2.11 от настоящите Общи условия.

27. Ако Клиент/Възложител забави изплащането на посредническо възнаграждение и/или други плащания по сключен с ФБМБ договор за посредничество, той дължи на ФБМБ неустойка в размер на 1 % (един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от размера на възнаграждението.

28. Ако забавата продължи повече от 1 /един/ месец, ФБМБ има право да развали договора и да получи неустойка за неизпълнение в размер на Обичайното посредническо възнаграждение по т.2.11 от настоящите Общи условия.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. Всякакви спорове относно изпълнението на Договор за посредничество, други съглашения и/или настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, прилагане, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, недействителност, както и спорове свързани с попълване на празноти в същите, и/или свързани с дейността на ФБМБ, ще се уреждат по взаимно съгласие между страните или ако това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за решаване до Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия правилник.

30. За всички неуредени с този договор въпроси се прилага приложимото българско законодателство.

31. Настоящите Общи условия са приети от ФБМБ и са публикувани на интернет страницата на ФБМБ на адрес: https://mortgagebroker.bg/.

32. ФБМБ  си запазва правото да променя и допълва тези Общи условия, като промените/допълненията влизат в сила от момента на публикуването им на страницата на ФБМБ с адрес: https://mortgagebroker.bg/.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.07.2020г.