Политика за защита на личните данни

1. Идентификационни данни и координати за връзка:
Име: Фърст Бългериан Моргидж Брокър ЕООД (ФБМБ)

ЕИК: 205964442

Адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2,

E-mail: office@mortgagebroker.bg

Тел.: 02/451 88 56
тел. 088/8 888 034

2. Основни принципи:

ФБМБ зачита неприкосновеността на личността като основно право на своите клиенти и партньори. Ето защо, спазваме стриктно всички правила и принципи, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679, българското законодателство, ОРЗД и добрите практики, по отношение съхранението, запазването, обработката и защитата на Вашите лични данни.

ФБМБ събира и обработва лични данни на своите клиенти и партньори законосъобразно, добросъвестно и прозрачно, само след получаване на изрично съгласие, с цел осъществяване на посреднически и други услуги, свързани с предмета на дейност на дружеството в областта на покупко-продажбата, наемането и/или отдаването на недвижими имоти.

ФБМБ полага всички необходими усилия за защита на личните Ви данни и ограничава използването им до целите, свързани с изпълнението на дейностите по покупка, продажба, наемане и отдаване на недвижимо имущество, както и други дейности, които са съпътстващи за процеса.

Настоящата политика има за задача да разясни на Вас, нашите клиенти и партньори, как и защо обработваме Вашите лични данни, кои са личните данни, с които си служим и какви са Вашите права във връзка с обработването и съхранението им.

Настоящата политика се отнася до личните данни на физически лица, които използват нашия сайт https://mortgagebroker.bg/ и услугите, които предоставяме. Тя е приложима за всички потребители и клиенти на ФБМБ.

Личните данни се обработват от оторизирано в дружеството лице – администратор, което е преминало специализирано обучение по материята и е дължно да третира информацията като конфиденциална. На трети страни лична информация може да бъде предоставена само въз основа на договор или на друго законово основание. Трети лица, които имат достъп до личните данни са: Нотариуси, по повод окончателно изповядване на сделки; Банки по повод кредитиране на нашите клиенти; физически или юридически лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ФБМБ, хостинг компании или други лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни с цел изпълнение на законни изисквания или служебни задължения.

3. ФБМБ събира лични данни по следните начини:

  • На сайта на ФБМБ има директен начин за събиране на лични данни, а именно: чрез отправяне на запитване чрез посочените данни за контакт или чрез някоя от другите форми за запитвания (телефон, имейл). Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас.

За да може ФБМБ да обработва Вашите запитвания, са необходими следните лични данни: две имена, телефон и имейл адрес.

Ако се регистрирате на нашия сайт или отбележите, че искате да получавате информация и предложения за покупко-продажба, отдаване под наем, управление на имоти, ипотечно кредитиране и други организирани от ФБМБ кампании, в специално поставеното поле, ние ще ви изпращаме информация по имейл.

За целта вие трябва да сте отметнали, че сте съгласни да получавате такава информация.
Моля, имайте предвид, че можете да се откажете да получавате такава информация от нас.

  • ФБМБ събира и обработва лични данни и при сключване на договор за посредничество и/или друго писмено съглашение с клиентите на агенцията, както и при постъпване/възлагане на работа по трудово или гражданско правоотношение на дадено лице чрез устно интервю и/или на хартиен носител.

4. Основания за събиране, обработване и съхранение на лични данни:

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация. ФБМБ под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по сайта https://mortgagebroker.bg/ и осъществяване на предлаганите от ФБМБ услуги.

Събирането и обработването на лични данни е свързано с предлагането на услуги, които предоставят възможност на потребителите да се регистрират в сайта https://mortgagebroker.bg/, да създадат собствен профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, предложения за покупко-продажба, отдаване под наем и управление на имоти, да получат съдействие в цялостния процес по търсенето/предлагането на недвижим имот, както и в случай на необходимост от ипотечно кредитиране и други услуги, свързани с пазара на недвижимите имоти в България.

5. Категории лични данни, които се обработват:

ФБМБ обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, име и фамилия, имейл, телефон, които са необходими за регистрацията и изпращането на запитване. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт.

Ние обработваме лични данни само при изрично дадено съгласие от Ваша страна; ако е налице законово задължение за обработка на данните; при сключване или изпълнение на договор или когато е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или на нашия легитимен интерес, при положение че той не противоречи на Вашите законни интереси.

ФБМБ не събира данни с категория „специални“ по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно: данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното ви състояние, за сексуалния ви живот или сексуалната ви ориентация, данни, свързани с ваши присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност.

Съгласявайки се с Общите условия на ФБМБ и Условията за ползване на сайта, вие се задължавате да не използвате същия за съхранение и/или изпращане на такива данни.

6. С каква цел ФБМБ събира личните ви данни:

  • За да можем да изпращаме своевременно отговори на запитванията, които получаваме от Вас на нашия сайт;

  • С оглед евентуални бъдещи взаимоотношения за посредничество при покупко-продажба, отдаване под наем, управление на имоти, ипотечно кредитиране;

  • За да изпращаме информация и предложения, организирани от ФБМБ кампании, блог статии и друга любопитна информация във връзка с горното.

  • За статистически цели.

7. Права на субектите на лични данни:

– по всяко време можете да получавате безплатна и подробна информация относно естеството на събраните за Вас лични данни;

– да изисквате корекция на събраните за Вас лични данни винаги, когато същите са некоректни и/или непълни;

– да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни;

да откажете да получавате информационни и рекламни материали от ФБМБ;

да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или определен легитимен интерес.

– гореизброените права бихте могли да упражните по всяко време чрез подаване на искане на e-mail: office@mortgagebroker.bg.

– при основателно съмнение за нарушаване на правата ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg

8. Срок на съхранение:

ФБМБ съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на даден профил на регистриран потребител в уебсайта и/или до осъществяване на целите на сключения с дружеството посреднически договор, освен ако друго не е предвидено изрично в закона или договора.

След изтичането на този срок ФБМБ може да изтрие и унищожи предоставени данни в срок не по-дълъг от законовите и/или технически изисквания, и след писмена заявка за изтриване на профил на e-mail: office@mortgagebroker.bg, освен в случаите, в които е налице друго легитимно основание за запазване на събраните лични данни за по-дълъг период.

9. Предоставяне на данни на държави, извън ЕС:

https://mortgagebroker.bg/ e сайт достъпен и за страни, които се намират извън рамките на Европейския съюз. Това предполага, че данните, които сте предоставили в дадена обява, могат да бъдат видяни и от лица, пребиваващи в трети страни.

10. Сигурност от страна на ФБМБ

Предоставените данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване, фалшификация, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

ФБМБ използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас.

ФБМБ няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.
Служителите на ФБМБ са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
ФБМБ спазва приетата фирмена политика за защита на личните данни, представена в Комисията за защита на личните данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от своите клиенти.

11. Организация на работа с ФБМБ

В електронната страница на Kupiotstroitel.bg има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни, както и инфраструктура за обмен на информация между посетителите и администраторите на сайта – с цел съдействие за откриване/предлагане на недвижим имот.

Всички данни, подадени на електронната страница на ФБМБ са надеждно защитени. ФБМБ предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.

„Кредитен калкулатор“ на електронната страница изчислява приблизителни параметри на кредитни вноски във връзка с избрани от потребителите имоти и/или препраща към сайта www.creditchoice.bg, с който ФБМБ е в партньорски взаимоотношения.

12. Потребител/ Посетител на сайта на ФБМБ

„Потребител“ на услугите на ФБМБ е всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта с цел търсене/предлагане на недвижим имот.

Потребителят има право да се свърже с избран от него брокер на недвижими имоти, чийто данни за контакт са позиционирани на сайта, с цел събиране на повече информация и съдействие за евентуална покупка на избран недвижим имот.

Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на ФБМБ, като приема същите да бъдат събрани и обработени за нуждите на услугуте, предлагани на сайта.

При съмнение за нарушение на законовите права на потребителите, същите могат да се обърнат за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадет жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес: www.kzp.bg, както и към Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с електронен адрес: www.cpdp.bg.

13. Права на потребителите на ФБМБ съгласно Регламент 679/2016 на ЕС

– Право на информация – ФБМБ предоставя на потребителя всякаква информация, която засяга неговите лични данни, когато личните данни са събрани директно от потребителя или когато не са получени директно от него.

– Право на достъп – потребителят може да изиска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. И тази информация трябва да му бъде предоставена.

– Право на коригиране – потребителят може да изиска коригиране на данните си при неточни лични данни или при допълване на непълни данни.

– Право на ограничаване на обработването – потребителят, при наличие на правни основания, може да поиска ограничаване на обработването на личните му данни.

– Право на преносимост на данните – потребителят има право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

– Право на възражение – потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни.

– Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – потребителят има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решения.

– Право на изтриване или „право да бъдеш забравен“ – потребителят има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни.

– Право на оттегляне на съгласието – потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време и да го оттегли толкова лесно, колкото го е дал.

14. Ред на упражняване на правата на потребителите на ФБМБ

Потребителят упражнява правата си, като подава писмено заявление до ФБМБ, съдържащо минимум следната информация: име, адрес и други данни за идентифициране на съответния субект; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявление е безплатно.

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на ФБМБ.

Дружеството изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобразява с предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информация.

Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

В случай, че ФБМБ не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор, той може да упражни правото си на защита.

Адресът, на който се приемат заявления за достъп и предоставяне на лични данни от регистрите на ФБМБ, е както следва: гр. София, п.к. 1303, бул. Александър Стамболийски 89, вх. Б, ет. 3, офис 7 или на електронен адрес: office@mortgagebroker.bg.

При отказ за предоставяне на данни или оттегляне на съгласието за обработка на данни, потребителят ще бъде информиран, че ФБМБ няма да бъде в състояние да предоставя своите услуги на субекта.

15. Права и отговорности

Екипът на ФБМБ си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на сайта с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.

Екипът на ФБМБ си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и предоставени данни за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, освен гореспоменатите.

Екипът на ФБМБ си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.

Екипът на ФБМБ не отговаря за предоставена невярна, неточна, непълна или подвеждаща информация от страна на потребителите.

16. Плащания към ФБМБ

Екипът на ФБМБ получава комисионни възнаграждения при условията и в случаите, посочени изрично в Общите условия на дружеството.

17. Съхраняване на данни през сайта

При посещение на сайта на ФБМБ администраторът не събира лични данни. При посещение на сайта се събира информация, която не се отнася лично до потребителя – това е IP – адресът на неговия компютър, името на локалната мрежа или на компанията, уеб-сайтът, който е посетил преди портала, информацията, която субектът е потърсил в уебсайта, както и датата и часът на посещението и браузърът, който е използван. Тази информация се събира и анализира, като потребителят остава анонимен. Тя се използва единствено, за подобряване привлекателността, съдържанието и функционалността на сайта. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.

Сайтът на ФБМБ събира лични данни на потребителите, само в случаите на пусната заявка и/или отправено запитване чрез формата за контакт. Тогава субектът на данни е информиран, че дава съгласието си за обработка на личните му данни, целите на обработването и правата, които има съгласно Регламент 679/2016 на ЕС. Потребителят има възможност да се съгласи или да се откаже от получаване на информация. ФБМБ е предприело технически и организационни мерки за данни, които се попълват онлайн на сайта. Формата на запитване е криптирана и няма рискове за личните данни на субекта.

Сайтът на ФБМБ е криптиран и защитен, тъй като има антивирусна програма и защитна стена. Сайтът ползва „бисквитки“, но те не събират и не обработват лични данни. Изискване за ползване на сайта чрез Login не е необходимо. Вход за сайта е предвиден само за администраторите и регистрираните потребители, като се вписват само потребителско име и парола, без други данни. За посетителите не се изискват данни за вход в сайта.

Срок на съхранение на данни. Предоставените данни от потребителите се съхраняват, докато са необходими за изпълняване на съответната цел, за която са събрани или в разумен срок съгласно действащото законодателство. Ако потребителят оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни, ФБМБ ще спре да обработва данните на потребителя и при негово искане ще изтрие личните му данни, съгласно изискванията на закона. Потребителят може да оттегли даденото съгласие по всяко време, толкова лесно, колкото го е дал.

Настоящата Политика влиза в сила от деня на публикуването на нейната последна актуализация на официалната електронна страница на ФБМБ.

Последна актуализация на Политиката е направена на 01.07.2020 г.

Посетете страниците с Условия за ползване на уебсайта и Политика за бисквитките, за да се запознаете с тях.