УСЛОВИЯ за ползване на сайта https://mortgagebroker.bg/

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите условия уреждат реда за ползване на сайта https://mortgagebroker.bg/, както и отношенията между Фърст Бългериан Моргидж Брокър ЕООД (ФБМБ) и потребителите на услугите на сайта.

2. https://mortgagebroker.bg/ е сайт, който предоставя на посетителите информация относно дейността, услугите и цените, предлагани от Агенция за недвижими имоти ФБМБ, възможност за публикуване на обяви за недвижими имоти в продажба / под наем, както и достъп до вече публикувани обяви, новини и публикации.

3. По смисъла на настоящите Условия за ползване на сайта:

  • „потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което желае да си сътрудничи с ФБМБ във връзка с услугите по позициониране на обяви, свързани с предлагането на недвижими имоти на сайта на Агенцията;

  • „посетител“ означава всяко физическо лице или представител на юридическо лице, което посещава сайта с цел събиране на информация относно пазара на недвижими имоти, в качеството си на краен клиент (купувач / наемател).

  • „клиент“ е събирателно понятие за потребителите и посетителите на сайта, които влизат в по-тесни взаимоотношения с ФБМБ във връзка с предлаганите от Агенцията услуги.

4. Собственик на https://mortgagebroker.bg/ е Фърст Бългериан Моргидж Брокър ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 205964442 и адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, което дружество предоставя пълен пакет от услуги, свързани с търсенето и предлагането на недвижими имоти и осъществяването на сделки с имоти на територията на Република България.

5. Всяко лице, което е заредило на браузъра си https://mortgagebroker.bg/ или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Условия за ползване на сайта и Политиката за личните данни на сайта. Ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на https://mortgagebroker.bg/, да предоставя данни и информация (или да има достъп до такива), следва незабавно да напусне сайта.

6. С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на https://mortgagebroker.bg/, посетителите декларират, че са прочели внимателно настоящите Условия, съгласни са с тях и се задължават да ги спазват.

7. Приемайки настоящите Условия за ползване на сайта, посетителите декларират, че са запознати с обстоятелството, че https://mortgagebroker.bg/ не носи никаква отговорност за актуалността и достоверността на поместената в обявите информация, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили вследствие ползването на услугите, предоставени от сайта.

8. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

уеб сайт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

адpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

уeб caйт: www.kzр.bg

9. Ползвателите на услугите на https://mortgagebroker.bg/ се съгласяват да получават седмичния бюлетин на сайта.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички публикации и изображения в сайта са изключителна интелектуална собственост на ФБМБ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на ФБМБ не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ФБМБ.

2. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в сайта, без разрешение на ФБМБ, представлява нарушение, за което нарушителят носи отговорност, в съответствие с действащото българско законодателство.

3. Препращането към материали в сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ФБМБ върху материалите, така че посетителите да не биват въвеждани в заблуждение.

 

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ФБМБ предприема мерки за защита на личните данни на посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта в Интернет.

2. ФБМБ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на сайта от посетителите.

3. Съгласието за обработка на личните данни на посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

 

IV. ОБЯВИ

1. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на условията за публикуване на обяви.

2. Публикуването на обяви на сайта е напълно безплатно.

3. Заявките за публикуване на обяви и търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от агентите на недвижими имоти, консултантите и администраторите на ФБМБ.

4. Заявки за публикуване на обяви могат да се подават, както от юридически, така и от физически лица, които желаят да продават / отдават под наем собствените си недвижими имоти.

5. Всеки клиент, който желае да позиционира свои обяви в https://mortgagebroker.bg/, следва да подаде заявка за публикуване на обява до администратора на платформата: чрез контактната форма, по имейл или на телефоните, посочени на сайта.

6. Обявите, заявени за публикуване на сайта, подлежат на предварително одобрение, което се предоставя от администратора на https://mortgagebroker.bg/, след като бъде проведена среща на живо между клиента и представител на ФБМБ и след като бъде извършена щателна проверка по отношение достоверността на заявените данни, както за самия обект, така и за лицето, което е заявило желанието си да позиционира съответната обява на сайта.

7. Одобрението се получава на e-mail адрес, посочен в заявката от клиента, който желае негова обява да бъде публикувана на сайта. Когато заявката е получена от ЮЛ, одобрението се изпраща на e-mail адрес на оторизиран представител на фирмата, който също се посочва в заявката за публикуване.

8. За да бъде позиционирана дадена обява на сайта, конкретният клиент трябва да е сключил посреднически договор с ФБМБ. Същият гарантира правата и интересите, както на клиента, така и на Агенцията. Посредническият договор може да бъде ексклузивен или неексклузивен, в зависимост от предпочитанията на клиента.

9. Обявите, публикувани в нарушение на настоящите Условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

10. Администраторите на сайта имат право да забранят получаването на заявки за публикуване на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви, съгласно настоящите Условия.

11. Клиентът се задължава да посочи правилно и точно всички основни данни, касаещи обекта на обявата, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание, което им е станало известно след публикуването на обявата. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

12. Цялата отговорност по отношение достоверността и актуалността на публикуваните обяви се носи от лицето, което е направило заявката за публикуване. С факта на заявката потребителят декларира, че в обявите не се съдържа подвеждаща информация.

13. Всяка нововъведена обява получава по подразбиране статут активна, освен ако изрично не е посочено друго.

14. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

15. Всеки имот може да има различен статус: наличен, продаден, резервиран, нает.

16. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) от администратора, след получаване на изрична заявка и не се заплаща.

17. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от посетител на сайта. След извършване на проверка, ФБМБ има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

V. ДРУГИ УСЛУГИ

1. Публикуването на сайта е безплатно, когато клиентът има сключен посреднически договор с ФБМБ, освен в случаите, когато лицето желае неговите имоти да бъдат позиционирани като ВИП обяви, които да имат предимство пред тези на останалите потребители.

2. При запитване от страна на клиентите, същите биха могли да сключат екслузивен договор за посреднически услуги с ФБМБ. Условията на същия са предмет на допълнително договаряне между страните, изразено в писмена форма. За целта е необходимо лицето да подаде писмено запитване: чрез контактната форма, по имейл или на телефоните, посочени на сайта.

3. Сайтът https://mortgagebroker.bg/ предоставя възможност на трети лица да позиционират срещу заплащане свои рекламни материали на платформата, които са различни от безплатните обяви, касаещи недвижимите имоти. За целта е необходимо лицето да подаде писмено запитване за оферта на следния e-mail адрес: office@mortgagebroker.bg

VI. ПОТРЕБИТЕЛИ (ПРОДАВАЧИ И/ИЛИ НАЕМОДАТЕЛИ)

1. С приемането на настоящите Условия за ползване на сайта потребителите се задължават:

  • при пускане на заявка за позициониране на своя обява да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация относно себе си и обекта на публикацията.

  • при настъпване на промени в декларираните обстоятелства да подават към администратора на сайта заявка за актуализиране на базата данни по отношение на обекта в рамките на 24 часа от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства, с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че потребител предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, администраторите на https://mortgagebroker.bg/ си запазват правото да изтрият или закрият информацията, както и целия потребителски профил на клиента, ако е създаден такъв, както и да му откажат по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Сайтът https://mortgagebroker.bg/ има право да деактивира обявите на потребител, извършващ системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

4. Сайтът https://mortgagebroker.bg/ има право да откаже повторно активиране на потребителски профил на клиент, извършвал системни нарушения на правилата.

5. Потребителите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding). Общият брой на обявите в един профил не може да надвишава 10 000.

6. Потребителите се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявен имот е продаден (отдаден под наем, капариран), потребителят е длъжен да подаде заявка за промяна статуса на имота в рамките на срока, посочен в раздел VI, ал. 1, т.2.

7. Обявите на потребители се изтриват по тяхно желание до седмица от получаване на заявка за изтриване или информация за осъществена сделка с посочения в обявата имот.

VII. ПОСЕТИТЕЛИ – КРАЙНИ КЛИЕНТИ ( КУПУВАЧИ / НАЕМАТЕЛИ )

1. https://mortgagebroker.bg/ представлява единен информационен портал, който предоставя възможност с едно влизане в сайта клиентите, които търсят имот за покупка или наем, бързо и лесно да се ориентират в пазара на недвижими имоти и да се свържат с избран консултант, който да им съдейства в цялостния процес по намирането на подходящ имот, който да отговаря на техните нужди и възможности.

2. Крайните клиенти могат да отправят своите запитвания за конкретни имоти чрез формата за запитване, поместена до всяка обява или да се свържат директно с някой от консултантите на ФБМБ, чиито координати биха могли да открият в портала.

3. Разглеждането на цялата база данни от позиционирани обяви е напълно безплатно и не изисква задължителна регистрация и / или абонамент от страна на посетителите.

4. ФБМБ предоставя на клиентите възможност да отбелязват любимите си обяви и да се абонират за тях, в случай че желаят да следят евентуалните промени, свързани със статуса на обявите или информацията, поместена в тях. Същите имат възможност да се абонират и за получаването на имейл известия за нови или актуализирани обяви (оферти за недвижими имоти), според избрани критерии за търсене. Потребителят може да прекрати абонамента си, като извести администратора чрез някоя от формите за контакт.

5. Сайтът дава възможност на клиентите да запазват избрани обяви в секция „Избрани оферти“. Тази секция е лична за потребителя. Във връзка с тази функционалност на сайта, ФБМБ съхранява информация за т. нар. Cookie или „бисквитки“.

6. Сайтът запазва информация за предишни търсения на клиентите, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи ФБМБ използва „бисквитки“. Повече за „бисквитките“ можете да прочетете в Политика за бисквитките„.

7. В случай че потенциалният купувач не разполага с достатъчно средства, с които да финансира своята покупка, ФБМБ му дава възможност да се свърже с консултантите на Creditchoice Ltd., които да му съдействат в избора на най-подходящи условия, при които да изтегли банков кредит и да осъществи своите намерения.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни по всяко време от ФБМБ с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. ФБМБ си запазва правото да променя Условията по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Условията и да съобразяват поведението си с тях.
3. За всички неуредени в настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

4. Всички възникнали спорове между посетителите и ФБМБ се разрешават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не може да бъде постигнато, се отнасят до компетентния съд в гр. София, съгласно приложимото българско законодателство.

Настоящите Условия за ползване влизат в сила за всички Посетители на Сайта, считано от 01.07.2020 г.