Държавата въвежда задължително образование за имотните брокери

МОН публикува за обществено обсъждане наредба, която въвежда държавен стандарт за професия „Брокер“

България e една от малкото държави в Европейския съюз, в която липсва какъвто и да било вид регулация на пазара на недвижими имоти. Вероятно поради тази причина тази дейност у нас често се извършва от непрофесионалисти, а подвеждането на коиентите и откровените измами са практика. За да реши проблемите на този пазар, държавата е решила поетапно да въведе регулация на сектора.

Преди дни от Министерството на образованието публикуваха за обществено обсъждане проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Брокер“. С нея се предлага да има държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Брокер“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

С проекта се определят единните изисквания за знанията, уменията и компетентностите, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички образователни и обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение по професията, се казва в мотивите на проекта.

Наредбата е изготвена като част от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Какви са новите изисквания?

Възможност за придобиване на квалификация за брокер вече ще имат и учениците, като основното изискване за записване в съответната паралелка е учащите да имат завършено основно образование. За по-големите ученици – над 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Според новите изисквания хората, обучавали се по новите правила, могат да работят като агент на недвижими имоти, брокер на недвижими имоти, агент управление на собственост, както и като търговец на недвижими имоти.

В проектонаредбата е записано и много подробно определение на професията брокер. Според текстовете това е човекът, който посредничи при покупко-продажби и замени на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Той поддържа база данни, прави проучване на пазара и носи отговорност както пред агенцията/строителната компания, така и пред клиентите за верността на представената информация и за правилното консултиране относно необходимото оформяне на документите по сделките.

За държавна регулация на пазара на недвижими имоти и въвеждане на паралелки в държавните училища, които да обучават бъдещи брокери, настояват от години от Национално сдружение „Брокери на имоти“ (НСБИ). И очевидно усилията вече дават резултат.

Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност. Или хора без висше образование, които обаче имат професионална квалификация по съответната специалност по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

Каква е ситуацията към момента?

Към момента в България има стандарт за работата на брокерите на имоти БДС EN 15733 „Услуги на брокери на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти”. Това е европейски стандарт, който още през 2013 г. беше въведен у нас от Българския институт за стандартизация (БИС). Той обаче не е задължителен, а препоръчителен.

Тоест прилагането на текстовете на новата Наредба ще бъдат напълно задължителни след нейното приемане. Тя влиза в сила веднага след обнародване в Държавен вестник.

Източник: economic.bg

Споделете